Rad pod naslovom "Performance Evaluation of Container Orchestration Tools in Edge Computing Environments" objavljen je u časopisu otvorenog pristupa Sensors, u okviru posebnog izdanja Edge and Fog Computing for Internet of Things Systems II. Autori rada su Ivan Čilić, Petar Krivić, Ivana Podnar Žarko i Mario Kušek.

U radu je napravljena usporedna analiza performansi alata za orkestraciju kontejneriziranih usluga u okolini računarstva na rubu. Uspoređene su četiri orkestracijske platforme: Kubernetes, KubeEdge, K3s, i ioFog. Naglasak u provedenoj evaluaciji stavljen je na mogućnost integracije čvorova iz različitih (privatnih) mreža u zajedničku izvedbenu okolinu karakterističnu za koncept računarstva na rubu, te na mogućnost integracije specifičnih algoritama raspoređivanja u navedenim platformama.

 

Autor: Petar Krivić
Popis obavijesti